ورزش‌های کمر

kamar1

مانند شکل فوق در حالیکه تاقباز خوابیده اید یکی از پاهایتان را به آرامی تا 70 درجه (یا محدوده درد) بالا بیاورید و سپس به حالت اول برگردید.این کار را برای هر دو پا روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


 

kamar2

در حالیکه تاقباز خوابیده اید یکی از زانوهایتان را با دو دست گرفته و به سمت شکم بکشید .5 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای هر دو پا روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.

kamar3

مطابق شکل در حالیکه طاقباز خوابیده اید و دستها در کنار بدن قرار دارند کمر را از زمین جدا کنید و ۵ ثانیه در این حالت بمانید.  این کار را روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


 

kamar4

در حالیکه تاقباز خوابیده اید هر دو زانو را با دستهایتان بگیرید سپس بدون اینکه سر را بالا بیاوریدزانوها را بسمت شکم کشیده و 10 ثانیه نگه دارید. این کار را روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


 

kamar5

در حالیکه طاقباز خوابیده اید و دستها در دو طرف بدن قرار دارند و زانوها خم شده است به ارامی یکی از زانوها را تا محدوده ای که درد ایجاد نکند به داخل شکم خم کنید و مجدد به محل اول برگردانید  این کار را برای هر پا ۱۰ مرتبه و سه نوبت در روز انجام دهید


 

kamar6

مطابق شکل در حالیکه زانو ها و کف دستها را روی زمین گذاشته اید کمر خود را به بالا قوس داده و 10 ثانیه در همان وضعیت بمانید.  این کار را روزی سه نوبت هر نوبت 10 بار انجام دهید.


 

kamar7

مطابق شکل در حالیکه زانوها و کف دستها روی زمین است کمر را به سمت عقب کشیده و سر را به زمین نزدیک کنید و ۱۰ ثانیه در این حالت بمانید این کار را روزی سه نوبت هر بار ۱۰مرتبه انجام دهید.


 

kamar8

مطابق شکل یکی از پاها را از مچ روی زانوی پای دیگر قرار دهید با دو دست پای زیری را در ناحیه ران گرفته و به سمت شکم بکشید و ۱۰ ثانیه نگه دارید.این کار را برای هر پا ۱۰ نوبت انجام دهید .