درمانگاه تخصصی جراحی اعصاب

وجود همکاران با تجربه متخصص جراح اعصاب در تیم کلینیک درد ماهان نشان دهنده چند تخصصی بودن درمان بیماری های ستون فقرات در این کلینیک می باشد. بیمارانی که با روش های غیر تهاجمی قابل درمان نیستند یا به هر دلیلی انجام روش های بسته و کم تهاجم در درمان آنها قابل انجام نمی باشد جهت انجام جراحی باز به درمانگاه جراحی اعصاب ارجاع داده می شوند.